Okuyuş

Kelimeler

BÂE: باء

Dönmek, döndürmek, itiraf etmek kabullenmek, hal, menzil, konak, durum, çevre, ikamet edinmek, yurt edinmek, eskilik Evet, harfi tasdik, cevabın müspet olduğuna  işaret eder. Genellikle menfi sorudan sonra kullanılır. istihama cevap olarak gelir

BAĞIYE: بغي

Ne olduğunu anlamak için iyice bakmak, haddi aşmak, ileri gitmek, istemek, arzu etmek, uygun olmak, layık olmak, gerekmek, yakışmak, isyan , kibir, fesat, çok yağmur. Haddi aşmak ileri gitmek, kanundan dışarı taşmak, haktan ayrılmak, istemek, zulüm, kendi için bir şeyi istemesini arzulamak. cinayet, suç,

BÂNE : بان

Açık olmak, açıklamak, izah etmek, belli olmak, meydana çıkmak, güzel ve etkili söz söyleme, açık delil, ayrılmak, uzaklaşmak, muhalefet etmek, tanımak, meydana çıkmak, aşikar. Fark, vuslat, ıraklık, açık delil , hüccet. ara, araştırmak, arada, iki şey arası, fesat, düşmanlık.

BASARA:بصر

Kesmek, görebilecek miyim diye bakmak, bir şeyi bilmek, görür olmak, görüş sahibi olmak, bir işi birine açıkça anlatmak, bildirmek, gereği gibi düşünce ve mülahaza idrak edip bilmek, hayır veya şer olduğunu anlamaya gayret etmek, işinde dininde basiret ve görüş sahibi olmak, görme kuvveti, göz, alim, anlayan 

BÂTE : بات

Gecelemek, üzerinden bir gece geçmek, birini işinden alıkoymak, geceleyin azığını hazırlamak, mesken, ev, kabir, Kâbe , azık

BEADE:بعد

Uzak olmak, uzaklaşmak, ölmek, helak olmak, derinleşmek, haddi aşmak, hayırdan uzak kılmak, ayrılmak, biri diğerini uzaklaştırmak, hain, bundan sonra, uzaklık, görüş, fikir.

BEASE:بعث

Yalnızca göndermek, uykusundan uyarmak, Allah insanları ölümden sonra diriltmek, görevlendirmek, harekete geçmek, kımıldamak, mebus, millet vekili, delege. teşvik etmek, boşanmak, özel heyet. gözetlemek, araştırmak, Basü Badel Mevt; “Öldükten sonra dirilmek”

BEDÂ: بدا

Zahir olmak açık olmak, belirmek, birinin zihninde bir görüş ve mülahaza peyda olmak, görüşü değişmek, izhar etmek, açıklamak, geçici heves, düşünmeksizin zahir olan fikir, bedevi, badiye(çöl), sahtra.

BEDEA: بضع

Ticaret için toplanan çok mal,ticaret malı, sözü açıklamak, şerh etmek,kanmak, doymak, bir şeyi sermaye yapmak,evlenmek, üçten dokuza kadar olan sayılar, geceden bir bölüm,mehirada, kara parçası, ortak, cerrah bıçağı, neşter.

BEDEE:بدا

Bir şeyi diğerini yapmadan önce yapmak, takdim etmek, yaratmak, icat etmek, vaki olmak, tekrar tekrar söz etmek, başlangıçta, ilkin, her şeyin öncesi, evveli, başlayış, kaynak, ilkel.